Polityka ochrony prywatności

HRA Pharma zwraca szczególną uwagę na ochronę danych osobowych i prywatności oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania za pomocą poniższych fundamentalnych wartości: poszanowanie oczekiwań użytkowników w odniesieniu do wykorzystywania ich danych osobowych, budowanie i pielęgnacja zaufania naszych konsumentów i innych zaangażowanych osób lub organizacji, zapobieganie szkodom wobec danych osobowych i prywatności oraz przestrzeganie litery oraz ducha przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

HRA Pharma zapewnia zasoby online w celu przekazywania informacji na temat zdrowia i naszych produktów.

W ramach niniejszej Polityki prywatności HRA Pharma, działając jako Administrator, zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych użytkownika przy zachowaniu dalece idącej ostrożności oraz wyłącznie do celów, do których dane osobowe zostały zgromadzone, zgodnie z podstawowymi wartościami HRA oraz obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679).

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony www.compeed.com („Strona internetowa”).

Terminy „Dane osobowe”, „Przetwarzanie”, „Administrator”, „Podmiot przetwarzający dane”, „Organ ochrony danych” mają definicje nadane im w artykule 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679).

1. Informacje gromadzone na temat użytkownika po wejściu na stronę

 • Dane, które są bezpośrednio udostępniane przez użytkownika, kiedy się z nami kontaktuje: główne kategorie zbieranych danych to adres e-mail, treść wiadomości e-mail przesłanej przez użytkownika i naszej odpowiedzi.
 • Informacje gromadzone na temat użytkownika po wejściu na stronę: te dane są gromadzone poprzez korzystanie ze Strony internetowej bez aktywnego przekazywania ich przez użytkownika przy zastosowaniu wielu technologii, w szczególności adresów protokołu internetowego (IP), plików cookie, tagów internetowych, danych dotyczących przeglądania. Główne kategorie gromadzonych danych są następujące:
  • domena i serwer (host), z której użytkownik wchodzi na stronę internetową w internecie;
  • adres strony internetowej, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę, tylko w przypadku niepowodzenia;
  • data, godzina, długość wizyt na stronie internetowej oraz informacje o najczęściej odwiedzanych podstronach;
  • adres protokołu internetowego (IP);
  • system operacyjny komputera użytkownika oraz informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania plików cookie przez HRA Pharma, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, do której link znajduje się w stopce strony. Polityka dotycząca plików cookie zawiera informacje dotyczące sposobu wyłączania wszystkich plików cookie, jeśli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z nich.

2. Jakie są cele przetwarzania danych i jego podstawa prawna?

Cele Podstawa prawna
Zarządzanie pytaniami i reagowanie na nie Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i naszych uzasadnionych interesów w zakresie odpowiadania na pytania użytkowników
Nasze potrzeby komercyjne, w szczególności prowadzenie analizy danych, audytów, opracowywanie nowych produktów, doskonalenie naszej strony internetowej, doskonalenie naszych produktów i usług, identyfikacja trendów sieciowych, indywidualne dostosowanie strony internetowej do preferencji użytkownika oraz określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych Przestrzeganie naszego interesu prawnego w zakresie opracowywania naszych relacji z użytkownikiem
Zarządzanie Stroną internetową i umożliwianie dostępu do niej (patrz nasza polityka dotycząca plików cookie) Nasz uzasadniony interes dotyczący umożliwienia dostępu do Strony internetowej
Prowadzenie analiz statystycznych dotyczących korzystania ze Strony internetowej (patrz nasza polityka dotycząca plików cookie) w celu poprawy jakości naszej strony internetowej Zgoda użytkownika
Zarządzanie otrzymanymi informacjami dotyczącymi działań niepożądanych lub zastrzeżeń w zakresie jakości Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych

3. Kto jest odbiorcą Danych osobowych użytkownika?

Dostęp do Danych osobowych użytkownika jest ściśle ograniczony do osób upoważnionych z HRA Pharma. Są to osoby, którym dostęp do takich danych jest niezbędny do realizacji naszej misji.

HRA Pharma oprócz wyżej wymienionych kategorii naszych odbiorców będzie przekazywać dane osobowe użytkownika naszym upoważnionym Podmiotom przetwarzającym dane użytkownika w imieniu HRA Pharma. Podmiotami przetwarzającymi dane uczestniczącymi w opiece nad klientem są CPM France i RNI Conseil.

HRA Pharma przekaże również dane osobowe użytkownika odpowiednim organom zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

W każdym przypadku dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

4. Jak długo będą przechowywane dane osobowe użytkownika?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych informacje gromadzone na temat użytkownika po jego wejściu na stronę nie będą przechowywane dłużej niż dwa lata.

Okres przechowywania danych osobowych wynosi:

 • do 3 lat, jeśli dane osobowe są przechowywane w celu zarządzania Stroną internetową i zapewnienia dostępu do niej, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania ze Strony internetowej;
 • do 10 lat po komercjalizacji ostatniej partii produktu, kiedy Dane osobowe są przetwarzane w celu zarządzania otrzymanymi informacjami dotyczącymi działań niepożądanych lub zastrzeżeń w zakresie jakości.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego można przetwarzać wyłącznie zagregowane lub zanonimizowane dane.

6. Bezpieczeństwo

HRA Pharma wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie ponoszonego ryzyka i będzie chronić dane osobowe użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

7. Jakie są prawa użytkownika? W jaki sposób użytkownik może je egzekwować?

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, użytkownikowi przysługuje wiele praw w odniesieniu do danych osobowych. Są to następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych – Użytkownik może zażądać dostępu do danych osobowych przechowywanych przez HRA Pharma na jego temat. W związku z takim żądaniem HRA Pharma może zażądać określonych informacji na temat użytkownika, abyśmy mogli potwierdzić jego tożsamość oraz prawo dostępu oraz wyszukać i przekazać mu dane osobowe na jego temat, które są przechowywane przez HRA Pharma. Jeśli nie będziemy mogli umożliwić użytkownikowi dostępu do danych osobowych (na przykład dane osobowe uległy zniszczeniu, zostały wykasowane lub poddane anonimizacji), poinformujemy go o przyczynach takiego stanu rzeczy.
 • Poprawianie lub usuwanie danych osobowych – Spółka HRA Pharma dokłada starań, aby posiadane przez nią dane osobowe były dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli użytkownik uważa, że dane osobowe na jego temat znajdujące się w posiadaniu HRA Pharma są niepoprawne, niedokładne lub nieaktualne, może on zażądać zmiany lub poprawy tych informacji. Jeśli zostanie stwierdzone, że dane osobowe są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, zmienimy je.
 • Wycofanie zgody – Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych, przysługuje mu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym czasie, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonym przed wycofaniem zgody.
 • Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania – Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, na podstawie swojej sytuacji, tak jak zostało to określone w przepisach dotyczących ochrony danych. Jeśli profilowanie ma związek z marketingiem bezpośrednim, użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu.
 • Ograniczenia przetwarzania – Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych w pewnych przypadkach określonych w przepisach dotyczących ochrony danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazał w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego, jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie wyrażonej przez użytkownika lub w kontrakcie. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania, abyśmy przekazali te dane wybranemu przez niego administratorowi danych.
 • Skargi – Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu ochrony danych, jeśli uważa, że HRA Pharma nie przestrzega wymogów RODO w odniesieniu do jego danych osobowych

Użytkownik pragnący skorzystać z tych praw powinien skontaktować się z nami poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres dataprivacy@hra-pharma.com lub listu na adres Laboratoire HRA Pharma,200 avenue de Paris 92320 Chatillon, France, podając swoje imię i nazwisko.

Jeśli wątpliwości użytkownika nie zostaną wyjaśnione, może również złożyć skargę do organu ochrony danych w kraju, w którym mieszka lub pracuje, lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia.

Data wejścia w życie: 20.08.2019