Warunki korzystania

Użytkowanie tej strony internetowej

Ta strona jest administrowana i obsługiwana przez HRA Pharma, której centrala znajduje się pod adresem 200 avenue de Paris, 92320 Chatillon, France (nr telefonu +331 40 33 11 30) . Dostęp do tej strony i korzystanie z niej podlegają niniejszym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom. Poprzez wejście na tę stronę i korzystanie z niej użytkownik akceptuje niniejsze Warunki bez ograniczeń ani kwalifikacji.

HRA Pharma zastrzega prawo do wprowadzania okresowych zmian w niniejszych Warunkach bez uprzedniego powiadamiania, jeśli uzna to za niezbędne; w związku z tym zaleca się, aby użytkownik regularnie je sprawdzał.

Niniejsza strona jest dostępna publicznie.

Niniejsza strona nie służy jako źródło porad ani opinii medycznych. Treści na tej stronie nie mogą w żadnych okolicznościach służyć do postawienia diagnozy lekarskiej, gdyż diagnozę można uzyskać jedynie po konsultacjach z lekarzem specjalistą.

 

Treści i odpowiedzialność

Ta strona została utworzona w celu zapewnienia ogólnych informacji dotyczących pęcherzy, opryszczki, nagniotków, haluksów, stwardnień, pękającej skóry na piętach, sposobu leczenia tych obrażeń i zapobiegania im oraz konkretnych informacji na temat zalet produktów Compeed. Została ona opracowana zgodnie z międzynarodowymi przepisami.

Użytkownik akceptuje, że wchodzenie na stronę, korzystanie z niej oraz z treści na niej zawartych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. HRA Pharma oraz każda ze stron zaangażowana w tworzenie, produkcję i zapewnianie dostępu do tej strony niniejszym wyraźnie wyłącza:

  • Wszelkie warunki, gwarancje i inne uwarunkowania, które w przeciwnym razie mogłyby być domniemane ustawowo, przez prawo zwyczajowe lub prawo słuszności.
  • Wszelką odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie i następcze szkody lub straty poniesione przez użytkownika wynikające z dostępu do strony, korzystania z niej lub braku możliwości korzystania z tej strony bądź z błędów lub zaniechań w treściach tej strony.

HRA Pharma nie przyjmuje odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane przez ataki typu DOS, wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą infekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne chronione materiały w związku z korzystaniem z materiałów audio, wideo, danych lub tekstów dostępnych na stronie lub z jakiegokolwiek aspektu strony.

 

Rejestracja i prywatność

HRA Pharma szanuje prywatność swoich zarejestrowanych użytkowników, a użytkownicy powinni zapoznać się z Polityką prywatności, która zawiera ujawnienia dotyczące gromadzenia i użytkowania danych osobowych.

 

Znaki towarowe i logo

Użytkownik nie może korzystać w żaden sposób ze znaków towarowych i logo użytkowanych na tej stronie.

 

Prawa autorskie

HRA Pharma jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw autorskich na stronie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. Użytkownik może pobrać i zachować na dysku lub na twardym dysku jedną kopię materiałów publikowanych na tej stronie tylko do własnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem że nie usunie informacji na temat praw autorskich oraz innych informacji dotyczących własności. Użytkownik nie może w inny sposób kopiować, rozprowadzać, wyświetlać, pobierać, modyfikować, przekazywać, transmitować lub wykorzystywać jakichkolwiek materiałów w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody HRA Pharma. Użytkownik nie może tworzyć serwerów lustrzanych z całością lub częścią materiałów opublikowanych przez HRA Pharma na tej stronie oraz nie może kopiować żadnych materiałów graficznych zawartych w materiałach opublikowanych na tej stronie.

W żadnym wypadku nie należy interpretować, że jakiekolwiek treści zawarte w niniejszym dokumencie stanowią dorozumiane, oparte na zarzucie lub w inny sposób uzasadnione udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa na mocy jakiegokolwiek patentu lub znaku towarowego HRA Pharma lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Jeśli powyżej wyraźnie nie wskazano inaczej, żadnych treści niniejszej umowy nie należy interpretować jako przekazania licencji lub prawa do żadnych materiałów objętych prawem autorskim, których HRA Pharma jest właścicielem lub licencjobiorcą.

 

Zastrzeżenie praw

HRA Pharma zastrzega prawo do zmiany lub usunięcia materiałów z tej strony w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

 

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki i ich interpretacja podlega prawu francuskiemu, a francuskie sądy mają wyłączną jurysdykcję w zakresie rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszych Warunków i mających związek z nimi.

 

Postanowienia różne

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to takie postanowienie zostanie usunięte bez wpływu na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność wszystkich pozostałych postanowień. Jeśli wyraźnie nie określono inaczej, niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a HRA Pharma w odniesieniu do korzystania z tej strony i jej treści.